duminică, 29 iunie 2014

RÂNDUIALA RUGĂCIUNII cum se cuvine a primi la credinţa ortodoxă pe ereticii luterani, calvini, baptişti, ori alţii

Având preotul binecuvântare de la arhiereul său, întâi întreabă pe catehumen de toate eresurile lui, apoi îl învaţă şi-l întăreşte în credinţa orto- doxă şi la urmă îi porunceşte să-şi mărturisească toate păcatele sale din copilărie. Şi după mărturisire nu-i dă îndată iertare de păcate, ci-i porunceşte să stea la uşa bisericii din afară, iar preotul, luându-şi epitrahilul şi felonul, vine de stă la uşa bisericii, şi-i porunceşte să stea în genunchi, apoi îl întreabă aşa:

Întrebare: Voiti a te lepăda de blestematele eresuri ale luteranilor (sau ale calvinilor, baptiştilor, ori alţii), în care ai fost până acum?
Răspuns: Voiesc.
Întrebare: Voiti să fii şi să trăiti în unire cu credinţa ortodoxă?
Răspuns: Voiesc.

Apoi  ridicându-l,  îl  binecuvintează  pe  frunte  de  trei  ori,  zicând:  În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Şi punând mâna pe capul lui  zice:  Domnului  să  ne  rugăm.  Şi  citeşte  rugăciunea  cea  dintâi  de  la catehumen: În numele Tău, Doamne Dumnezeule al adevărului; Apoi prima lepădare: Să te certe pe tine diavole, Domnul Şi apoi următoarele două lepădări, iar după terminarea acestora, îl scoală ridicându-l de mâna cea dreaptă:  Deşteptă-te  cela  ce  dormi,  şi  tscoală  din  morţi  şte  va  lumina Hristos. Iar acela ridicându-se, preotul îi zice lui:


Întoarce-te către apus şi cu adevărat din toată inima ta să te lepezi de satana, şi de toate eresurile luteranilor (sau ale calvinilor, baptiştilor, ori alţii), ca să rturisti curat credinţa Ortodoxă.
Iar el întorcându-se spre apus cu mâinile în jos, preotul îl întreabă: Întrebare: Fiule, te lepezi de satana şi de toate lucrurile lui şi
de toţi îngerii lui şi de toată slujirea lui şi de toată trufia lui?
Răspuns: Mă lepăd de satana şi de toate lucrurile lui şi de toţi îngerii lui şi de toată slujirea lui şi de toată îngâmfarea lui.
Întrebare Te  lepezi  de  toate  eresurile  luteranilor  (sa ale
calvinilor, baptiştilor, ori alţii), ca de ale unor potrivnici ai lui Dumnezeu şi ai adevărului, şi ca pe unele ce sânt pierzătoare de suflet, le defaimi şi le afuristi pe ele?
Răspuns Mă   lepă d toat eresuril luteranilo (sa ale
calvinilor, baptiştilor, ori alţii), de ale unor potrivnici ai lui Dumnezeu şi ai adevărului, şi ca pe unele ce sânt pierzătoare de suflet, le defaim şi le afurisesc pe ele.
Întrebare: Te lepezi de toate căpeteniile eresurilor şi cei împreună cu aceia şi de adunarea, de obiceiurile şi de toţi învăţătorilor  şi  ca  de  nişte  potrivnici  ai  Sfintei  Biserici Ortodoxe, îi afuristi pe ei?
Răspuns: Mă lepăd, şi îi afurisesc pe ei.

Apoi    îi    zice:     Întoarce-te   către    răsărit   şi    te            rturiste
Domnului, către Care ai alergat.


Iar el întorcându-se spre răsărit, preotul îi zice:

Întrebare: Te-ai lepădat de satana şi de toate eresurile luterane
(sau calvine, baptiste, ori altele)?
Răspuns: M-am lepădat.
Întrebare: Crezi întru unul Dumnezeu, Care este în Snta Treime slăvit şi închinat: Tatăl, Fiul şi Sntul Duh, şi ca unui Împărat şi Dumnezeu, te închini Lui?
Răspuns Cred  întru  unul  Dumnezeu,  Care  este  în  Snta
Treime slăvit şi  închinat:  Tatăl, Fiul  şi  Sntul  Duh, şi  ca  unui
Împărat şi Dumnezeu, şi mă închin Lui.

Şi îndată făcând închinare până la pământ, citeşte Simbolul Credinţei: Cred întru unul Dumnezeu..., tot până la sfârşit, apoi preotul, zice:


Binecuvântat este Dumnezeu, Care voite ca toţi oamenii să
se     ntuiască    şi     la     cunoştinţa    adevărului     să     vină;         fie binecuvântat în veci. Amin.

Şi îndată preotul, dându-i capătul epitrahilului în dreapta, îi zice:

Intră în Biserica lui Dumnezeu, că te-ai depărtat de la înşelăciunea eresului luteran (sau calvin, baptist, ori altele) şi să ştii că te-ai izbăvit din lanţurile moii şi din pieirea cea veşnică;
şi acum leapădă toată nedreapta rătăcire a ereticilor şi cinstte pe Domnul Dumnezeu Tatăl atoiitorul, şi pe Iisus Hristos, Fiul Lui, şi pe Sntul Duh, unul Dumnezeu viu şi adevărat; pe Snta Treime cea de o fiinţă şi nedespărţită.

Şi acestea zicând, îl duce în biserică, ţinându-se cu mâna de epitrahil; şi ajungând înaintea amvonului, unde este pregătită Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, se opreşte şi îndată lasă epitrahilul din mână; iar cei ce merg cu dânsul citesc Psalmul 66: Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne binecuvintează... Şi după terminarea Psalmului, preotul porunceşte să îngenuncheze înaintea Sfintei Evanghelii, şi făcând aceasta, preotul zice stihurile acestea:

Trimite-vei Duhul Tău şi se vor zidi toate şi vei înnoi faţa pă- ntului.
Întoarce-te acum, Doamne, şi Te milostivte spre robul Tău. Fi-vor cele colţuroase drepte şi cele ascite căi netede. Mântuite  pe  robul  Tău,  Dumnezeul  meu,  pe  cel  ce  nă-
dăjduite spre Tine.
Fii lui turn de tărie în faţa vrăjmaşului. Cu nimic să nu sporească vrăjmaşul asupra lui, şi fiul nelegiuirii să nu adauge a-l strivi pe el.
Doamne, auzi  rugăciunea mea,  şi  strigarea  mea  la  Tine  să
vină.

După acestea, îndată zice: Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte. Preotul cu toată umilinţa, citeşte această rugăciune:

Doamne, Dumnezeule atoiitorule, unule sfinte, Care întru sfinţi Te odihneşti şi pentru nesurată iubirea Ta de oameni, totdeauna celor ce greşesc le dai chip de pocăinţă
şi  celor  rătăciţi din  adevăr, cale  dreaptă, ca  să  Te  cunoască pe
Tine  unul  adevăratul  Dumnezeu,  Care  ti  în  Treime  slăvit  şi închinat, arătând că voiti ca nici unul dintre dâii să nu piară,
ci toţi să se ntuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, mulţumim Ţie, Te slăvim şi Te rim, că şi acum în inima acestei pturi  cuvântătoare  (N)  i-ai  strălucit  lumina  cunoştinţeTale celei adevărate, şi ca dintr-un somn l-ai sculat pe dânsul din înşe- lăciunea eresului celui pierzător şi către sfânta şi apostoleasca Ta Biserică l-ai învrednicit a scăpa. Deci, o, Stăpâne, cu umilinţă mă rog, străluceşte deplin în inima lui lumina harului Sntului Tău Duh, spre a se lumina cu cunoştinţa cea adevărată a Sfintei Tale Evanghelii-i  lui  ca,  ră  ţărnicie,  neclintit  şi  ră înşelăciune, să se unească cu Snta Ta Biserică, să se scârbească şi  să  lepede  toate  eresurilcele  pierzătoare de  sufletsă primească cu adevărat, să rturisească şi tare să ţină credinţa ortodoxă. Uneşte-l cu turma Ta cea aleasă, uneşte-l cu Snta Ta Biserică-l  vas  cinstit  şi  locaş  Sntului  Tău  Duh,  ca  printr- Însul fiind ocârmuit şi povăţuit, să păzească sfintele Tale porunci şi, când voia Ta cea bună cu bunăplăcere şi cu desăvârşire, să se învrednicească a lua bunurile Tale cele certi împreună cu toţi care au bineplăcut Ţie. Că Tu ti Dumnezeul milelor şi al îndurărilor şi al iubirii de oameni, Care voiti ca toţi oamenii să se ntuiască, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi după rugăciune, preotul îi porunceşte să se ridice, zicând:

Scoală-te, stai bine, stai cu frică, şi rostte cu adevărat credinţa ortodoxă, şi afuriste toate eresurile, ca să fii iertat şi dezlegat de legătura blestemului şi de toată dezbinarea, şi te vei face părtaş Bisericii lui Hristos.

Iar el ridicându-se, zice această mărturisire a credinţei ortodoxe:

Eu  (N)  cred  cu  credinţă  tare  şi  fără  nici  o  îndoială  şi  ca singur adevăr rturisesc toate împreună şi fiecare în parte cel cuprins î Simbolu credinţe ortodoxe,
întocmit de sfintele Soboare A-toată-lumea, pe care sfânta, soborniceasca şi apostoleasca Biserică Ortodoxă le ţine şi le măr- turiste.

Şi îndată citeşte Simbolul Credinţei: Cred întru unul Dumnezeu...

După aceea zice:


Mărturisesc cele şapte Sfinte Taine ale Sfintei Biserici, adică:
Botezul, Mirungerea, Mărturisirea, Îmrtăşirea, Sfinţirea untdelemnului, Preoţia şi Cununia legiuită, prin care cei ce le primesc iau har; pe toate acestea pe care Biserica săritului le rturiste şi învaţă, le primesc şi eu.
Mărturisesc   că   la    Dumnezeiasca  Liturghise    aduce                              lui
Dumnezeu jertfă pentru cei vii şi pentru cei moi.
Mărturisesc că sub forma pâinii şi a vinului este tot şi întreg
Mântuitorul Hristos.
Mărturisesc că sânt trei cete ale sufletelor celor ce se duc din această lume:
Cea dintâi este a Sfinţilor care se duc la cer şi împărăţesc cu Hristos, pe care se cuvine a-i cinsti şi a-i chema, ca pe cei ce se roagă lui Dumnezeu pentru noi, şi ale căror moaşte se cuvine a le cinsti.
Cea a doua este cea a sufletelor necredincioşilor păgâni, a ereticilor, crtinilor ce au trăit păgâneşte şi au murit nepocăiţi, a cărora parte este iadul şi focul gheenei; căci precum sfinţii din parte iau acum răsplătire, aşteptând a primi bucuria cea deplină cu trupul la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, când vor învia moii, aşa sufletele acelea se pedepsesc numai în parte şi  nu  se  află  cu  totuîn  munci,  ci  aşteptă a-şi primi munca cu trupul după judecata cea nepărtinitoare, prin hotărâre veşnică.
A treia ceată de suflete este a celor care au murit în pocăinţă, dar grăbindu-i moartea, n-au apucat a-şi face canonul pentru păcatele lor; pentru care şi Snta Biserică prin jertfa ceară sânge a Izbăvitorului lumii, Spânului nostru Hristos, cu rugăciuni cu  posturi, cu  milostenii şi  cu  alte  binefaceri, pleacă spre milă pe Dumnezeu, şi le iartă păcatele.
Cred şi rturisesc că sfintele icoane ale lui Hristos, ale Fecioarei Maria, Născătoarea de Dumnezeu, şi ale sfinţilor, se cuvine a le cinsti.
Asemenea făgăduiesc şi mă jur că voi ţine cu neabatere şi neclintir credinţ ortodoxă ră   car nimeni   n s poate ntui.  Aşa  mă  rog  -mi  ajute  mie  Dumnezeu  prin  această Sntă şi dumnezeiască Evanghelie. Amin.

Şi îndată îi dă preotul Sfânta Evanghelie de o sărută şi apoi zice: Bi- necuvântat este Dumnezeu, Cel ce a binevoit aşa. Îi mai zice şi acestea:


Pleacă  genunchi  Tăi  înaintea  lui  Dumnezeu,  pe  Care  l-ai rturisit, şi de la Care îţi vei lua iertareacatelor.

Iar  el  îngenunchind  şi  cu  capul  plecat  în  jos,  preotul  având  binecu- vântare de la arhiereul său, citeşte următoarea:

RUGĂCIUNE

Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Cel ce a dat Apostolilor  Săi  cheile  împărăţiei  cerului  şi,  prin  harul Său,  toată  puterea  de  a  lega  şi  a  dezlega  oamenii  pe
pământ de păcate, Acela însuşi pentru negrăită mila Sa, să te ierte
şi să te dezlege pe tine. Şi eu nevrednicul preot, cu puterea ce-mi este dată, te iert şi te dezleg pe tine, fiule (N) de legătura ju- rământului, de toată dezbinarea, de toate catele tale, şi te împreunez cu cei credincioşi şi te unesc cu trupul Bisericii lui Hristos prin împărtăşirea cu dumnezeiescul Botez, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sntului Duh. Amin.

Şi aceasta făcându-se, preotul zice către dânsul:

Scoală-te frate, şi ca un credincios al lui Hristos roagă-te Lui, împreună cu noi, ca să te învrednicească pe tine, prin baia Sntului Botez, să iei harul Sntului Duh.


Apoi se pregătesc cele trebuincioase Botezului. Iar el ridicându-se, stă cu toată umilinţa.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu