miercuri, 30 martie 2016

SAVANTUL NICOLAE PAULESCU despre CORAN SI ISLAM


"Pe la sfârşitul secolului al VI-lea, după Hristos, apăru în Arabia un legislator, numit MAHOMET, care, - pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care o ignora aproape cu totul), - dădu    arabilor    o    legislaţie    religioasă,    „Coranul”    sau
„Alcoranul”legislaţipe   care   pe   urmăvoi   s-o      întindă asupra întregii omeniri.

Acest „Alcoran ar fi fost destinat să înlocuiască legislaţiile ovreiască şi creştinească.I.  - Patima de proprietatea)      - Înie. - Încă dlînceputucarieresale, MAHOMET, în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi, sărşi mai multe expediţii armate n număr de
27)  şi,  după  nouă  ani  de  lupte  sângeroase,  puse  mâna  pe Meca.
În acest timp, el duce o viaţă de adevărat bandit, înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor.


Califii, urmaşii lui MAHOMET, îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară, care nu avea altă ţintă decât cucerirea.
De la Meca, secta se întinse asupra Arabiei întregi, - şi pe urmă năvăli, de jur împrejur, în ţări din ce în ce mai depărtate, cu tendinţa de a se face stăpână pe toată suprafaţa pământului.
Islamismul propagându-se numai prin arme, e lesne de înţeles  că,  în  aceste  condiţii,  teritoriile  naţiilor,  cu  care
musulmanii veneau în contact, deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor, în urma unui război nenorocit.
Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări, începând cu Persia, trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungândnă în Spania.
Jaful era atunci un obicei, ba, ceva mai mult, sultanii şi paşalele lor, sugeau, peste tot, ca strigoii, sângele popoarelor creştine învinse, pe care le administrau.
Pretutindeni, arabii şi mai cu seamă turcii, au sărăcit astfel, până la cea mai neagră mizerie, ţările care, ca a noastră, au avut nenorocirea să le cadă în gheare.
….Musulmanii, în general, au păstrat o anumită cinste în afaceri şi chiar o oarecare dărnicie faţă de săraci.
Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile arabilor între ei.
t despre străini şi mai ales despre creştini, - ma- homedanii îi tratează ca pe nişte robi, ca pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate.
II.  - Patima de dominaţiea)   - în familie, autoritatea tatălui e absolută. El are dreptul de viaţă şi de moarte asupra femeilor şi asupra copiilor.


t despre femei, falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei, prin instituţia poligamiei, flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie, - ceea ce a făcut să se zi, cu drept cuvânt, că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului.
MAHOMET autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste; - el însuşi a avut, la un oarecare moment, până la cincisprezece soţii legitime. Dar, le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii, ca unii sultani), luate chiar dintre roabe.

Femeia este considerată, de musulmani, fie ca o vită condamnată la o sclavie rşavăficuinstrument de plăcere, destinat să sature dorinţele bestiale ale masculilor, putreziţi de vicii.

„Dintre femeile tale, vei păstra pe cele ce-ţi convin; te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac. Coran, Chap. des Bandes, p. 331.


Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor genitale, în veci nesăturate, ale acestor nenorocite femei, credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă, adevărate morminte pentru vii - sau le acoperă  cu văluri groase, care nu lasă să se vadă decât ochii.
Dar, pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele, în plină perioadă de rut, monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi... fără nevoi sexuale, adică lipsiţi de organe genitale. Scopiră deci, cu forţa, robi străini, îi făcură eunuci şi îi întrebuinţară ca păzitori de harem.
Astfel, pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor, - exclusiv rezervată stăpânului, - au mers nă să mutileze  fiinţe  omeneşti,  lipsindu-le  pentru  totdeauna  de
capacitatea de a crea o familie.
b)    - în naţia arabă, puterea e absolu, pentru că a fost considerată, de MAHOMET, ca provenind de la Dumnezeu.

„Acela care se supune profetului, apostolul lui Dumnezeu, se supune lui Dumnezeu.

Astfel, a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată, - adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce, care domneşte nă azi în toate ţările musulmane.
MAHOMET a stabilit o simplă instituţie naţională, - iar nu, după cum pretindea el, o religie universa.
Puterea fiind absolută, sultanul are dreptul de viă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi. El uzează şi abuzează într-atâta, de această teribilă prerogativă că, în zilele noastre, Abdul Hamid a comis, nepedepsit de nimeni, un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni, - măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză,... asemenea masacre neputând fdecât efectele izbucnirii patimilor de dominaţie şi de proprietate.
Dar, ceea ce este şi mai grav, MAHOMET transmite tuturor musulmanilor această putere de viaţa şi de moarte asupra ghiaurilor.

„Ucidi pe necredincioşi, unde îi veţi întâlni; luaţi-i robi şi observaţi pe unde trec, pentru ca să le întindeţi curse
Coran, Chap. du Butin, p. 146.

„Omorâţi pe cei răi, pentru ca să înlăturaţi răscoala şi ca să nu existe în lume altă lege, decât legea lui Dumnezeu.
Coran, Chap. de la Ugnee dejoachim, p. 55.


MAHOMET promite chiar recompense eterne celor ce mor în război.

„Dacă sunteţi ucişi, luptând pentru credinţă, veţi fi adunaţi înaintea divinei Majestăţi ca să fiţi răsplătiţi.

Prima consecinţă a acestei stări de lucruri, a fost nişte războaie teribile, - adevărate războaie de exterminare, care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitorilor şi prin incendierea locuinţelor, - războaie nimicitoare, de care e plină istoria musulmanilor, precum şi cea a popoarelor  cu care ei au venit în contact
Naţiuni, odinioară înfloritoare, din Asia Occidentală şi din Africa de Nord, sunt acum moarte, de pe urma acestor cataclisme, iar civilizaţiile lor, atât de înaintate în timpul romanilor, sunt pierdute pentru vecie.
Cele din Peninsula Balcanică, sugrumate de jugul islamului, intraseră în agonie. Dar, de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere, multe popoare (românii, grecii, sârbii, bulgarii) care au putut să scape cu viaţă, renăscură din cenuşa lor, şi luară repede, în câţiva ani, un avânt de viaţă şi de cultură.
Peste tot în drumul său, mahomedanismul a semănat, - împreună cu devastarea, - inerţia, somnul sau moartea.

Însă, pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu ruinele ce grămădea în trecerea sa.
După un război, învinşii, care nu erau ucişi, erau luaţi ca robi.
Robia este într-adevăr o altă plagă, poate cea mai hidoasă, răspândită   d această   îngrozitoar calamitate c este islamismul. Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti, adică al patimei de dominaţie, împinsă la cea din urmă expresie.
Istoria românească va păstra cu sfinţenie amintirea a mii de tinere fete, adevărate fecioare-martire, răpite familiilor îndurerate, pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului.
Ea nu va uita nici miile de băieţaşi, munteni şi moldoveni, pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul, ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în corpul ienicerilor.
O asemenea pretenţie, pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat, îl revoltă pe voievodul VLAD-ŢEPEŞ şi îl hotărî să ia armele, făcând astfel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător.
De altfel se ştie că şi în zilele noastre, toţi suveranii musulmani din Africa practică pe o scară întinsă comerţul cu robi; - se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani, - şi că, în sfârşit, judecătorii, care judecă după Coran, nu fac nimic pentru a împiedica acestrg infam.

O altă buruiană otrăvitoare, ce creşte pe această putreziciune morală, este legea Talionului, pe care MAHOMET O adoptă după MOISE, - dar agravând-o.

„Am poruncit Talionul: om pentru om, ochi pentru ochi, nas pentru nas, ureche pentru ureche, dinte pentru dinte, rană pentru rană; cel ce va păzi această lege, va face bine.

Talionul vă este prescris şi la omoruri: liber pentru liber, sclav pentru sclav, femeie pentru femeie”.

Legea Talionului se aplică chiar la insulte:

„Insultaţi pe cei ce vă vor insulta,... în acelaşi fel cum ei v-au insultat.

Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte să iertăm ofensele „nu până de şapte ori, ci până de şaptezeci de ori, câte şapte ori!
În plus MAHOMET face din răzbunare o datorie, pe care o impune credincioşilor săi ca un ordin sacru:

„Omorâţi mai ales pe cei.... ce şi-au dat silinţa ca să alunge pe profet din Meca.

Dar Mahomet nu întrerupe nici aici faptele salerşave.
Printr-o neruşinată minciună el s-a dat ca prooroc şi, încă mai mult, ca cel din urmă şi cel mai mare dintre trimişii lui Dumnezeu; - pe când, în realitate, el a fost nu un adevărat fondator de religie, ci un aventurier preocupat, înainte de toate, să stabilească o împărăţie.


Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul, - de care se servise pentru a redacta Coranul, - nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale, care singură este eter.
Mai târziu, văzând cum Creştinismul devine universal, îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală, înlăturând pe cea a Evangheliei, - şi se gândi să întindă Islamismul, prin arme, peste tot pământul[Printr-un fel de sminteală de neînţeles şi în tot cazul incotientă, câţiva politicieni agramaţi, care la un moment oarecare au constituit guvernul României, au obligat pe bieţii contribuabili să suporte cheltuielile construirii unei catedrale mahomedane în Constanţa, - adică zidească un templu religiei blestemate care a cut şi face încă un rău imens omenirii şi care, timp de secole a pricinuit, nenorocitei noastre ţări, suferinţe cumplite.
]

Dar pentru ca să poţi pretinde că ai fondat o religie universală, trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună. Mai mult, trebuie să o dezbraci de orice legătură care ar face-o să atârne de un anumit Stat naţional.
Or, aceste condiţii n-au fost împlinite de către Ma- homedanism, - precum nici de Judaism, - căci ambele religii sunt bazate pe minciuni şi, în plus, constituie, una,  codul naţiei arabe, cealaltă, codul naţiei jidoveşti.


În Coran, - care pretinde că înlocuieşte Evanghelia, - nu se găseşte, nicăieri, ceva care să se apropie de Caritatea creştină, sau cel puţin, să semene cu nişte urme de simpatie către alte popoare, decât arabii.
Din contra, după Islam, omenirea se împarte în musulmani şi necredincioşi. Or, împotriva acestora din urmă, - care sunt numiţi cu dispreţ „ghiauri şi câini cu faţă de om, - orice mahomedan nutreşte o ură oarbă, pe care n-o satură, de cele mai multe ori, decât prin iatagan.*


*      *
În rezumat
a)   - Coranul, - în loc să combată patima de proprietate, - a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator, care a acoperit cu ruine ţări întregi.
b)     - Coranul, - în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie, - a stabilit o tiranie cumplită, din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă. Dacă adăugăm la aceasta, legea Talionului şi poligamia, cu corolarul său, demasculaţia păzitorilor seraiurilor, vom avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul moral al islamismului.
c)  - Coranul, - ca şi Talmudul, - se reazemă pe minciună.
d)     - Coranul a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă, care nu se întâlneşte decât la jidovi.
Într-adevăr, cele două ramuri, arabă şi ovreiască, sunt, şi una şi alta, foarte lacome de sânge omenesc.
Dar, dacă mahomedanii, care posedă o oarecare bravură seamănă cu nişte tigri sălbatici, - ovreii, care nu se manifestă decât prin laşitate, aduc mai mult cu ploşniţele sau cu... păduchii vâscoşi şi lipicioşi, - după cum se exprimă DRUMONT, la France Juive, I, p. 39, Paris.”

Din Paulescu, Dr. N.C. - Spitalul,Coranul,Talmudul,Cahalul,FrancmasoneriaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu