vineri, 18 aprilie 2014

VAI VOUĂ, ECUMENIŞTI FĂŢARNICI!

“Ecumenismul este numele de obste pentru crestinismele mincinoase, pentru bisericile mincinoase ale Europei apusene. În el, se afla cu inima lor toate umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste crestinisme mincinoase, toate aceste biserici mincinoase nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obste este acela de atot-erezie (pan-erezie). De ce? Fiindca de-a lungul istoriei, feluritele erezii tagaduiau sau sluteau anumite însusiri ale Dumnezeu-Omului Domnului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndeparteaza pe Dumnezeu-Omul în întregime si pun în locul lui pe omul european, în aceasta privinta nu e nici o deosebire esentiala între papism, protestantism, ecumenism si celelalte secte, al caror nume este legiune''. (Sf Iustin Popovici)


Făţărnicia ecumeniştilor este atât de mare şi pricinuieşte o atât de mare vătămare Bisericii, încât dacă ar fi venit iarăşi Hristos ca să propovăduiască pe pământ, ar fi mustrat-o şi ar fi condamnat-o mai cu tărie, decât pe cea a cărturarilor şi fariseilor. Şi iată ce ar fi spus:

Hristos către ecumenişti

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, căci construiţi în oraşe biserici măreţe, însă prin smintelile voastre distrugeţi credinţa din inimile credincioşilor!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, căci îi prăznuiţi pe Sfinţi în sărbătorile voastre, însă îi necinstiţi prin faptele voastre!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, căci vorbiţi despre dragoste şi unire cu ereticii, însă pe ortodocşi îi urâţi şi îi prigoniţi!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care vorbiţi peste tot, zi şi noapte, despre dragoste, care ridicaţi în slăvi dragostea Tatălui Meu, însă lepădaţi dreptatea şi judecata Lui; care aţi şters cuvintele: păcat, urgie a lui Dumnezeu, iad şi pocăinţă din vocabularul vostru, ca să placeţi oamenilor!
Povăţuitori orbi, care umblaţi în întunericul ecumenismului şi consideraţi că lumea este lumină, care vă numiţi pe voi înşivă teologi, însă lepădaţi teologia ortodoxă.
Slugi viclene şi nevrednice! Nu ştiaţi că „sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit, nici nu a făcut voia lui, va fi bătută mai mult”[4]?
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care desfiinţaţi Canoanele Bisericii şi vă rugaţi cu ereticii împotriva legii lui Dumnezeu.
Nebuni şi orbi! Nu vedeţi că cu cât vă rugaţi mai mult cu ei, cu atât mai mult se depărtează de adevărul Meu?
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că pretindeţi ascultare oarbă de la poporul Meu pentru împlinirea poruncilor voastre nedrepte şi potrivnice lui Dumnezeu, iar voi daţi cu copita ca măgarii la voia Tatălui Meu.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că părăsiţi oile Mele şi îi îmbrăţişaţi pe lupi.
Păstori necredincioşi şi năimiţi, care stricaţi via Mea şi întinaţi partea Mea cu întinăciunea ecumenistă, care daţi partea Mea cea dorită în pustiul neumblat al panreligiei antihristului. Cum veţi scăpa de Judecata ce va să fie?
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că aţi numit ereziile Biserici, făcându-le asemenea cu Sfânta şi neprihănita Mea Biserică, pe care am câştigat-o cu Sângele Meu.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că organizaţi conferinţe împotriva sectelor şi ereziilor noi, dar conlucraţi în chip minunat cu cu cele vechi, condamnate de Sfinţii Părinţi.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că închideţi oamenilor Împărăţia Cerurilor; voi nu intraţi, dar nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. Îi înşelaţi pe eterodocşi cu înşelare jalnică numind Biserici adunările lor satanice şi asigurându-i că sunt botezaţi şi merg pe calea cea bună şi sigură.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că pregătiţi Sinod sfânt şi mare, nu ca să daţi, aşa cum spuneţi, mărturia ortodoxă în lume, ci ca să desfiinţaţi poruncile Mele.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că vă îngrijiţi şi vă preocupaţi de mediul înconjurător (natural), în loc de cel duhovnicesc, adică de pădurile pământului, care sunt mistuite de foc din pricina fărădelegilor ce se săvârşesc pe el (pământ), iar nu de sufletele oamenilor, care trebuie să moştenească Împărăţia Cerurilor; de dobitoace, de zburătoare şi de cele dispărute, mai degrabă decât de embrioanele umane ucise în chip înfricoşător prin avorturi. Câini fără de glas, care nu latră, adormiţi în paturi, cărora le place să trândăvească, încăpăţânându-se să nu mustre genocidul acesta.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care vă făţărniciţi că sprijiniţi drepturile omului în parlamentele statelor, însă îi afurisiţi fără justificare pe cei care vă mustră fărădelegile voastre.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că îl afurisiţi pe robul Meu, apărătorul Numelui Meu, judecându-l fără drept de a se apăra. Căci aţi spus în sinea voastră: De partea noastră este puterea legii dreptăţii. Veniţi să-l afurisim pe acesta, pentru că nu ne este folositor şi se împotriveşte lucrurilor noastre şi ne impută nouă încălcările legii; greu ne este chiar şi a-l vedea.
Nedrepţilor şi nelegiuiţilor! Nu ştiaţi că blestemul aruncat pe nedrept şi care nu află loc, se întoarce la cel care l-a aruncat?
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că dăruiţi oamenilor Coranul în loc de Evanghelia Mea, şi îl mai numiţi şi sfânt. Dacă credeţi că Coranul este sfânt, atunci vă lepădaţi de Mine şi de Evanghelia Mea. Iar dacă nu credeţi că este rătăcire şi minciună, dar îl numiţi sfânt ca să placeţi celor de alte credinţe şi celor care primesc darul făţărniciei voastre, vă amăgiţi şi dragoste nu aveţi întru voi.
S-au pocăit cărturarii şi fariseii după acele înfricoşate «Vai» -uri pe care le-a rostit Hristos împotriva lor? Din păcate, nu. În loc să se pocăiască, „s-au sfătuit ca să-L prindă pe Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă”[5]. Se vor pocăi ecumeniştii în urma mustrării făcută împotriva lor? Dacă l-am fi întrebat pe Sfântul Vasile cel Mare, ne-ar fi răspuns: „Nici etiopeanul nu-şi schimbă pielea, nici leopardul culorile sale, nici cel întărit în dogme strâmbe nu este cu putinţă să se întoarcă de la răul ereziei”[6].
Suntem îndreptăţiţi ca noi, astăzi, să fim mai optimişti decât luminătorul cel mare care luminează din Cer, Vasilie din Cezareea, când aceea, pe care sunt chemaţi ecumeniştii să 0 renege, este nu o erezie, ci panerezie?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu