duminică, 29 iunie 2014

RÂNDUIALA RUGĂCIUNII cum se cuvine a primi pe ereticii romano-catolici sau greco-catolici care vin la credinţa ortodoxă

După ce vine cel ce voieşte a fi ortodox, preotul având învoire şi binecuvântare de la arhiereul său, îl duce la biserică şi-i porunceşte să stea înaintea ilor bisericii; iar preotul intrând în altar se îmbracă cu epitrahilul şi felonul, iese afară la uşa bisericii, porunceşte aceluia să îngenunche, şi-l întreabă aşa:

Întrebare: Voiti a te lepăda de toată rătăcirea ereticilor şi de împreună-petrecerea cu ei, în care ai fost până acum?


Răspuns: Voiesc cu adevărat.
Întrebare: Voiti cu adevărat să fii în toate ascultător Sfintei
şi Soborniceşti Biserici Ortodoxe a săritului şi în unire cu cre- dinţa ortodoxă şi neclintit să petreci într-însa până la sfârşitul vieţii tale?
Răspuns: Voiesc cu adevărat.

Şi îndată preotul binecuvântându-l pe frunte de trei ori, zice: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Apoi punând mâna pe capul lui, zice  rugăciunea  catehumenilorÎn  numele  Tău  Doamne,  Dumnezeul adevărului şi apoi cele trei lepădări. Şi sfârşind acestea, zice:

Scoală-te şi te întoarce spre apus şi te leapădă de toată ră- tăcirea şi eresurile catolice, în care ai fost până acum.

Şi întorcându-se cu faţa la apus, preotul îl întreabă:

Întrebare: Te lepezi de toată rătăcirea şi eresul adunării catolice, în care ai fost până acum?
Răspuns Mă   lepă d toată   rătăcire ş eresu adunării
catolice, în care am fost până acum.
Întrebare: Afuristi toate eresurile şi dezbinarea lor, precum: filioque, infailibilitatea, primatul papei şi toate celelalte, ca ale uno potrivnic a adevăratulu Dumnezeu   ş a Sfinte Lui Biserici?
Răspuns:  Afurisesc toate eresurile şi dezbinarea lor, precum:
filioque, infailibilitatea, primatul papei şi toate celelalte, ca ale uno potrivnic a adevăratulu Dumnezeu   ş a Sfinte Lui Biserici.

Apoi zice preotul către dânsul:

Întoarce-te către răsărit şi te închină Domnului la Care ai venit.

Iar el întorcându-se către răsărit, se închină până la pământ zicând aşa:

Mă  închin  Tatălui  şi  Fiului  şi  Sntului  Duhunuia  Dum- nezeu Care este în Treime sfânt, nedespăit, slăvit şi închinat.

Preotul zice:

Binecuvântat este Dumnezeu Cel ce voite ca toţi oamenii să
se ntuiască şi la cunoştinţa adevărului să vie; binecuvântat fi
în veci. Amin.

Şi îndată îi dă capătul epitrahilului în dreapta zicând:

Intră în Biserica lui Dumnezeu, de care te-a dertat dezbinarea catolică şi să ştii că te-ai izbăvit din laţurile moii şi din pierirea cea veşnică; să urăşti toată dezbinarea şi tot
eresul; calcă toată nedreptatea şi rătăcirea ereziei; cinstte cu
dreaptă   credinţă   p Dumnezeu  Ta atoiitorul  ş p Iisus Hristo Fiu Lu ş p Sntu Duh unul adevăra ş viu Dumnezeu: Preasfânta şi nedespăita Treime.

Şi acestea zicând, îl duce pe el în biserică, ţinându-se acela de capătul epitrahilului, până unde este pusă Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce. Apoi catehumenul lasă din mână capătul epitrahilului. Iar când merg în biserică, strana citeşte Psalmul 26: Domnul este luminarea mea şi Mântuitorul meu de cine mă voi teme... Şi după terminarea Psalmului, preotul îi porunceşte să îngenuncheze înaintea Sfintei Evanghelii şi citeşte rugăciunea aceasta:

Domnului să ne rugăm

Doamne, Doamne, Făcătorule şi Stăpâne a toate, izvorul tuturor  bunătăţilor  şi  Mântuitorul  oamenilor,  dar  mai ales al celor credincioşi; Cel ce n-ai trecut cu vederea pe
om ca să fie aruncat în adâncul pierzării şi al înşelăciunii, ci cu
ntuitoarea întrupare a Unuia-scut Fiului Tău, a Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe acesta l-ai cercetat şi l-ai ntuit şi către Tine l-ai adus. Însuţi, Stăpâne Iubitorule de oameni, caută şi acum spre robul Tău (N), care este oaie din turma Ta cea cuvântătoare, pe care l-ai învrednicit a se ridica din adâncul înşelăciunii şi al dezbinării şi a scăpa la sfânta Ta apostolească şi sobornicească Biserică; cu umilinţă te rog: plineşte în inima lui lumina harului Preasfântului Tău Duh, spre luminarea cunoaşterii adevăratei Sfintei Tale Evanghelii. Aprinde în el scânteia ntuitorului Botez, după care tânjte sufletul lui, ca să i se înflăcăreze văpaia harului celui duhovnicesc, spre plinirea  poruncilor  Tale  şi  spre  îndepărtarede  toată înşelăciunea diavolească. -i ca făţărnicie, neclintit şi ră viclug, să se unească cu Snta Ta sobornicească Biserică şi să se scârbească de toată înşelăciunea cea pierzătoare de suflet, lepădând eresurile şi dezbinarea. Fă-l pe el ca totdeauna cu adevărat să rturisească şi tare să ţie credinţa ortodoxă a Răsăritului.  Fă-l  părtaş  turmei  Tale  celei  alese  şi  uneşte-l  cu
Biserica  Ta  cea  Sntă.  Depărtează  de  la  el  toate  cugetele  şi faptele  cele  rele  şi  deprinderilcele  neplăcute  lui  Dumnezeu. Iartă- lu toat catele   cel d voi ş cel ră   d voie. Curăţte-l pe el de toată întinăciunea trupului şi a sufletului; -l pe el vas cinstit şi locaş Preasfântului Tău Duh, ca prin Acela totdeauna fiind povăţuit şi îndreptat, să păzească ntuitoarele Tale porunci; şi când voia Ta cu bună plăcere şi desăvârşit, să se învrednicească a câştiga şi bunurile Tale Cele certi, împreună cu  toţi  care  din  veac  au bine plăcuŢie. Că  Tu  ti  Dumnezeul milei, al îndurărilor şi al iubirii de oameni, Care voiti ca toţi oamenii să se ntuiască, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ş după   terminare rugăciunii preotu î porunceşt să   s ridice, zicându-i:

Scoală-te, şi stând bine şi cu frică, rostte cu adevărat credinţa ortodoxă cea sobornicească şi afuriste toate eresurile şi schisma, ca să fii iertat şi dezlegat de legătura
oricărui jurământ şi de toată dezbinarea, şi să te faci părtaş Bise-
ricii care este Trupul lui Hristos.

Iar el ridicându-se, zice în auzul tuturor: Cred întru unul Dumnezeu; şi apoi i se dă să sărute Sfânta Evanghelie şi Sfânta Crucedupă care preotul zice: Binecuvântat este Dumnezeu, Care a binevoit aşa. Şi iarăşi zice către el:

Pleacăi genunchii tăi înaintea Domnului Dumnezeu pe Care L-ai rturisit, şi vei lua iertarea păcatelor tale şi dezlegare de orice jurământ.

Şi el plecându-şi capul şi genunchii, priveşte în jos; iar preotul, având de la arhiereu binecuvântare, zice peste dânsul cu mare umilinţă, rugăciunea:

Domnului să ne rugăm

Stăpâne mult milostive Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Care cu harul Tău ai voit a se da verhovnicului Tău Apostolul Petru şi celorlalţi Apostoli ai Tăi, toată puterea ca
să  fie  legate  în  cer  câte  de  dâii  vor  fi  legate  pe  pământ;
asemenea să fie dezlegate şi în cer câte de dâii vor fi dezlegate pe pământ. Care prin negrăita Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit şi pe noi smeriţii şi nevrednicii, a avea puterea cea dată lor, ca şi noi de asemenea să lem şi să dezlem cele ce se
întâmplă în poporul Tău; Însuţi, preabunule Împărate, primte cu milostivire acum pe robul Tău aceasta (N), care s-a depărtat de la  înşelăciunedezbinării  şi  din  somnul  piericiunii  şi  la cunoştinţa adevărului a venit, dorind să se unească cu Snta Ta Biserică, pentru că Tu, ca un iubitor de oameni şi bun Păstor, ai zis: şi alte oi am, care nu sânt din staulul aceasta, şi pe acestea Mi se cuvine a le aduce, şi glasul Meu vor auzi şi va fi o turmă şi un păstor. Şi prin mine, nevrednicul robul Tău, dezleagă-l pe dânsul de toată legătura blestemului şi de toată dezbinarea, şi orice a grit el ca un om în această viaţă, sau cu cuvântul sau cu fapta sau cu ndul, iartă şi lasă lui, spălându-l pe el de toată întinăciunea  sufletului  cu  harul  Tău;  ca,  ducându-l  curat  în cuile Tale şi unindu-l pe el cu turma oilor Tale celor alese, -l uneşti pe el prin Sfîntul Tău Botez cu Snta Ta Biserică şi să-l faci vas cinstit şi locaş Preasfântului Tău Duh, ca, prin Acela pururea  fiind  povăţuit  şi  îndreptat,  să  păzească  ntuitoarele Tale porunci; şi făcând voia Ta cu deplină bunăplăcere, să se învrednicească a lua şi bunurile Tale cele cereşti împreună cu toţi care din veac au bineplăcut Ţie. Că Tu ti Cel ce miluiti şi ne ntuiti pe noi şi Tu singur ti Dumnezeul tuturor oamenilor celor ce vor să se ntuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Părintelui Tău celui ră de început  şi  Preasfântuluşi  bunului  şi  de  viaţă  cătorului  Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi după rugăciune îndată îl dezleagă pe el zicând aşa: Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, şi celelalte, caută-le înapoi, şi terminând rugăciunea, zice şi acestea:
Scoală, frate şi, ca un credincios, roagă-te împreună cu noi

lui  Hristos  ca  să  te  învrednicească pe  tine  prin  baia  SntuluBotez, să iei harul Sntului Duh.


SĂ SE ŞTIE
Pentru armeni, care soborniceşte sânt blestemaţi ca nişte eretici, aceştia întorcându-se şi lepădându-se de la erezia lor, îi primim prin ungerea cea cu Sfântul Mir, ca şi pe ceilalţi schismatici.
Se cuvine a-i boteza din nou pe ereticii care, după mărturisirile lor, nu
botează în numele Sfintei Treimi: al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, nici prin cele trei afundări.

Şi precum Sfinţii Părinţi ne-au arătat, pe ereticii catolici şi cei (neo)protestanţi, ca pe unii care nu săvârşesc cele trei afundări, nu mai au harul  lucrător  şnici  dogma  Treimii  curată,  se  cuvine  a-primi  cu  Botezul întreg, după care să-i miruim precum urmează.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu