vineri, 25 martie 2016

Episcopul LONGHIN - ecumenismul blestemat este inainte mergator antihristului

CARTE  stăm bine, stăm cu frică, luăm aminte!
Fragmente din scrierile Sfinţilor Părinţi
şi ale unor înflăcăraţi mărturisitori ai dreptei credinţe, culese şi prezentate de


Episcopul LONGHIN


                                                                              Mănăstirea Bănceni 2015cartea in format word: https://ortodoxiasingurabisericaadevarata.files.wordpress.com/2016/03/episcopul-longhin-sc483-stc483m-bine-sc483-stc483m-cu-fricc483-sc483-luc483m-aminte.docx


"Am socotit necesară apariţia acestei cărţi da- torită faptului că ne aflăm într-un moment greu, într-un moment de răscruce al credinţei celei ade- vărate şi, de fapt, al mântuirii noastre a întregii creştinătăţi ortodoxe de astăzi şi de mâine.
Cel rău vrea să ne distrugă sufletele, luptând să nimicească orice urmă de credinţă din popor. El întotdeauna a căutat să ne despartă de Dumnezeul cel adevărat, dar astăzi urmăreşte să facă acest lucru prin ecumenism... mişcare în cadrul căreia, pentru anul 2016, se pregăteşte aşa-zisul al optulea Sinod Ecumenic (sau Sinod Panortodox). Se doreşte ca acest sinod să se ţină la Constantinopol, în fosta biserică ortodoxă «Sfânta Irina», care acum este transformată în moschee musulmană.
Îl rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să facă El ca acest strigăt al nostru să fie auzit şi înţeles ca un semnal de alarmă de către sufletul fiecărui drept-măritor creştin. Căci dorim, prin aceste me- saje duhovniceşti culese aici din scrierile SfinţilorPărinţi, să aducem la cunoştinţă tuturor fiilor Bisericii noastre gravul pericol al lepădării de credinţă ce ne ameninţă. Şi totodată vrem să transmitem tuturor îndemnul să rămânem în învăţătura mântuitoare pe care am primit-o prin descoperire de la Însuşi Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, învăţătură care a fost dată sfinţilor o dată şi pentru totdeauna (Iuda 3) şi care, prin Sfinţii Săi Apostoli şi urmaşii lor, a ajuns până la noi. Aceasta este credinţa în care ne-am născut şi în care ne-a educat Biserica noastră Ortodoxă, prin Sfinţii Părinţi. Pentru acest har pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă nevrednicilor şi netrebnicilor robi ai Săi, suntem datori să-I aducem zi şi noapte mulţumiri neîncetate şi laudă nesfârşită marelui Său Nume.
Acum însă, chiar dacă va trebui cu preţul vieţii noastre să ne apărăm această dreaptă credinţă, dacă va trebui să ne vărsăm sângele pentru ea sau dacă va trebui să murim de o mie de ori şi să suferim pentru iubitul nostru Mântuitor, Îl rugăm pe El să ne umple de o sfântă putere în această luptă şi de un nebiruit curaj de mărturisire a adevărului. Să ne dea înţelep- ciunea care vine de sus şi discernământul clar în faţa acestor provocări, pentru a nu deveni părtaşi cu tră- dătorii. Să nu schimbăm slava cerească şi fericirea veşnică pe o nevrednică slavă pământească, trecă- toare şi deşartă. Să rămânem creştini ortodocşi, să credem şi să apărăm cu tărie ceea ce aparţine doaunicei corăbii a mântuirii, care este Biserica Ortodoxă, cea Una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească.

Ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru să ne ajute să înţelegem că pe primul loc în tot ceea ce în- seamnă credinţă şi viaţă a noastră trebuie să fie şi să rămână El şi nicidecum oamenii. Pentru că de multe ori oamenii ne poruncesc împotriva poruncilor Sale şi ajungem astfel în situaţia în care să ne întrebăm de cine să ascultăm: de El sau de ei? Ferice va fi de noi atunci dacă ne vom putea da şi nouă, şi lor acelaşi răspuns hotăt pe care l-au dat Sfinţii Apostoli într-o stare asemănătoare: Trebuie să ascultăm pe Dumne- zeu mai mult decât pe oameni! (Fapte 5, 29). Căci oamenii, de cele mai multe ori, ascultă glasul demonic al lui Lucifer, aşa cum l-au ascultat îngerii care, pen- tru această ascultare, au căzut odată cu el din cer.
Dorim din toată inima şi mărturisim cu cutre- mur că vrem să ne păstrăm credinţa ortodoxă până la sfârşit, curată, dreaptă şi netrădată, după cum am şi primit-o; că nu avem să schimbăm nimic din sfintele canoane, nici din Sfânta Tradiţie şi nici din mărturisirea pe care au făcut-o Sfinţii Părinţi, une- ori chiar cu preţul vieţii lor. Ci doar un singur lucru ne-a mai rămas de împlinit: străduinţa de a ne schimba viaţa. Să părăsim păcatul şi tot ceea ce este rău şi murdar în noi, în fiecare, pentru ca, în pocăinţă şi cu o credinţă statornică, să aşteptăm zi- ua mult dorită a întâlnirii noastre cu Dumnezeu.Am vrea ca, prin această carte, să adresăm o stăruitoare şi fierbinte rugăminte tuturor fiilor Biseri- cii noastre şi, mai ales, slujitorilor ei: să stea bine, să stea cu frică, să ia aminte la învăţătura sănătoasă ca- re ne-a fost dată de Preabunul Dumnezeu. Noi, păsto- rii, să ne întoarcem şi să ne ţinem păstoriţii la păşu- nea cea adevărată, la izvorul sfintei noastre Ortodoxii. Şi să ne păzim cu toată teama şi grija de marea primejdie ce se pregăteşte de către cei fără-de-lege, pentru a nu fi atraşi, prin acceptarea învăţăturilor mincinoase, în prăpastia înspăimântătoarei lepădări de credinţă şi în marea înşelăciune a acestui Sinod Panortodox, care mai dinainte de a se ţine este denumit Mare şi Sfânt, când încă nici nu se cunosc toate te-
mele pe care le va dezbate şi, mai ales, hotărârile pe care le va lua în privinţa viitorului Bisericii Ortodoxe.

Cerem mila şi binecuvântarea lui Dumnezeu peste toţi cei ce vor citi această carte şi Îl rugăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Maici şi ale tuturor Sfinţilor, să ne ajute, în aceste clipe grele de încercare, să rămâ- nem până la sfârşit mărturisitori ai sfintei noastre credinţe ortodoxe.


Bănceni,
la sărbătoarea Sf. Nicolae, 2015


Episcopul Longhin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu